FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र स्वीकृत गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

ह्युमपाईप र ग्यावियन तारको दरभाउ-पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना

ह्युमपाईप र ग्यावियन तार खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र सूचना

दस्तावेज: 

Invitation of Bids for the construction of City Hall in Belaka Municipality Ward no.4 Sisuwa

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने आशयको सूचना !!

दस्तावेज: 

आ.ब २०७८/२०७९ को लागि हाट बजार,बिज्ञापन र कवाडी कर संकलनका लागि सिलबन्दी दर भाउपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना !!

Pages