FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

बेलाका नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

बेलाका नगरपालिका, रामपुर ,उदयपुर

स्थानीय राजपत्र मा प्रकाशित  आर्थिक ऐन -२०७५ (आ . ब  २०७५ /२०७६ सालको आर्थिक ऐन )

 

दस्तावेज: 

Pages