FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व.०७६-७७ को वेनपाको वार्षिक नगर विकास योजना पुस्तिका

दस्तावेज: 

आ.ब २०७७/२०७८ को आय /ब्याय बिबरण

आव २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

Annual budget 77/78

दस्तावेज: 

आ. ब २०७६/२०७७ को चौथो नगर सभाबाट पारित बेलका नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

Pages