"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

सूचना तथा समाचार

Notice for IPT tax collection

एकीकृत समपती कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages