"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

विन्दा तामांङ्ग

ईमेल: 
bindatamang81@gmail.com/ito.belakamun@gmail.com
फोन: 
9842412046