"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

पुष्कर भट्टराई

ईमेल: 
puskar.serna@gmail.com
फोन: 
०३५४३०११२/९८५२०५१५१०