"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

सन्तोष पौडेल

ईमेल: 
santozpdl@gmail.com, poudel_ujjwal@yahoo.com
Section: 
सूचना शाखा