"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

ओमकार सापकोटा

ईमेल: 
omkarsapkota@gmail.com
फोन: 
९८१९३७६३६७
Section: 
लेखा शाखा