"आर्थिक समृदि ,सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार ,सामाजिक पहिचान र सु -शासन दिगो बिकासका आधार "

"उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात उत्पादन बर्ष २०७५ "

आ.ब २०७५/२०७६ को बेलका नगरपालिकाको प्रथम चौमशिक समिक्षा तथा सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम